Soal UKK Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013

Soal UKK Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013 - Hallo sahabat Soal Pelajaran, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Soal UKK Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Bahasa Sunda, Artikel K13, Artikel Kelas 8, Artikel PAT, Artikel Sem.2/Genap, Artikel SMP, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Soal UKK Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013

UKK Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013

Soal dan Kunci Jawaban UKK Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013/K13 yang kami bagikan ini merupakan contoh soal yang dapat dimanfaatkan oleh siswa maupun guru mata pelajaran Bahasa Sunda atau guru kelas sebagai suatu contoh atau pandangan untuk membuat Soal UKK Bahasa Sunda Kelas 8 Semester Genap. Seperti yang kita ketahui bahwa tugas seorang pendidik atau guru tidak hanya mengajar dan membuat Buku Kerja Guru, tetapi juga membuat soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) pada setiap akhir semester Genap untuk menguji atau mengukur pencapaian komptensi siswa.

Menurut buku Panduan Penilaian Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidik Revisi 2017, Penilaian Akhir Tahun atau yang dahulu sering disebut dengan Penilaian Akhir Semester 2/Genap (PAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester genap. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan Kompetensi Dasar (KD) pada semester genap saja.

Hasil penilaian akhir tahun, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk mengetahui ketuntasan belajar peserta didik. Hasil penilaian ini dapat dimanfaatkan untuk program remedial, pengayaan, dan pengisian rapor.

Untuk mengetahui ketercapaian Kompetensi Dasar/KD siswa, pendidik harus merumuskan sejumlah indikator sebagai acuan penilaian. Pendidik atau sekolah juga harus menentukan kriteria untuk memutuskan apakah seorang peserta didik sudah mencapai KKM atau belum.

Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar tetapi juga pada proses belajar. Peserta didik dilibatkan dalam proses penilaian terhadap dirinya sendiri dan penilaian antar teman sebagai sarana untuk berlatih melakukan penilaian. Di bawah ini diuraikan secara singkat berbagai pendekatan penilaian, prinsip penilaian, serta penilaian dalam Kurikulum 2013.

Kriteria Kenaikan Kelas

Kenaikan kelas peserta didik ditetapkan melalui rapat dewan guru dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah disepakati oleh seluruh warga satuan pendidikan, seperti minimal kehadiran, ketaatan pada tata tertib, dan peraturan lainnya yang berlaku di satuan pendidikan tersebut.
Peserta didik SMP dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat:
a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti.
b. Deskripsi sikap BAIK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
c. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal BAIK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
d. Tidak memiliki LEBIH DARI 2 (dua) mata pelajaran yang masingmasing nilai kompetensi pengetahuan dan/atau kompetensi keterampilan di bawah KKM atau belum tuntas.
e. Kriteria lain yang dipandang perlu oleh satuan pendidikan.

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013 yang kami bagikan ini dibuat menggunakan aplikasi pengolahan kata atau biasa kita sebut Microsoft Word sehingga bapak/ibu guru bisa dengan mudah mengedit/mengubah sesuai kebutuhan di sekolah masing-masing.

Berikut Soal UKK/PAS Semester 2/Genap Bahasa Sunda SMP Kelas 8 Kurikulum 2013 :

NASKAH SOAL ULANGAN KENAIKAN KELAS
TAHUN PELAJARAN 20../20..

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas / Semester : VIII/ Genap
Hari / Tanggal :
Waktu : 09.30 – 11.00 WIB

A. Berilah Tanda Silang Pada Jawaban Yang Kamu Anggap Paling Benar !
1. Kawih téh nyaéta ….
A. Kumpulan lagu-lagu sunda
B. Gabungan dua unsur seni nyaéta seni musik jeung seni sastra
C. Jenis lagu sunda nu teu kaiket ku ketukan
D. Lagu-lagu sunda nu bisa dipirig maké kecapi suling

2. Bédana kawih jeung tembang nyaéta ….
A. Kawih mah sawiletan aya opat ketuk sedengkeun tembang mah bebas
B. Kawih mah dinyanyikeun ku sinden sedengkeun tembang mah ku Alok
C. Kawih mah bisa dinotasikeun sedengkeun tembang mah teu bisa
D. Kawih mah hasil karya seniman baheula sedengkeun tembang mah hasil karya seniman ayeuna

Perhatikeun kawih di handap! Pikeun No 3 - 5

Malati di Gunung Guntur
Sanggian : Mang Koko
Rumpaka : Wahyu Wibisana

Malati di gunung Guntur
Seungitna sungkeman ati
Bodas sésétraning rasa
Jadina dadi mumunggang
Leuweung larangan
Malati di gunung Guntur
Hanjakal henteun dipetik
Béja geus aya nu boga
Ngahaja melak di dinya
Para guriang

3. Judul kawih di luhur nyaéta ....
A. Leuweung Larangan
B. Malati di Gunung Guntur
C. Biheung Kadongkang
D. Duka Kunaon

4. Rumpaka kawih di luhur téh karyana ….
A. Wahyu Wibisana
B. Mang Koko
C. Mang Koko jeung Wahyu Wibisana
D. Yayat S

5. Jumlah engang dina padalisan kahiji pada kahiji kawih di luhur nyaéta ….
A. lima     C. tujuh
B. genep    D. dalapan

6. Tujuan tina sawér nyaéta ….
A. ajaran agama
B. papatah keur pangantén
C. tata cara rumah tangga
D. tanda kanyaah ti kolot

7. Nu teu ka asup barang-barang nu sok diawurkeun dina sawér nyaéta ….
A béas      C. duit
B. cikur    D. koneng

8. Puisi sawér téh sok ditembangkeun dina acara ….
A. lebaran      C. munggahan
B. milangkala   D. nikahkeun

9. Puisi sawér umumna ngandung ….
A. lalakon  C. sabab
B. papatah  D. tokoh

10. Purwakanti tina sa’ir sawér téh rumusna….
A. a-a-a-a      C. a-a-b-b
B. a-b-a-b      D. a-b-b-a

11. ................

Link download Soal Full :

  • Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 8 K.13 - Unduh
  • Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 8 K.13 - Unduh
  • Kisi-Kisi Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 8 K.13 - Unduh

Rekomendasi Kumpulan Soal dan Kunci Jawaban PAT SMP/MTs Kurikulum 2013 :

Baca juga
Demikianlah Artikel Soal UKK Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013

Sekianlah artikel Soal UKK Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Judul : Soal UKK Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013
link : Soal UKK Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013

0 Response to "Soal UKK Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013"

Posting Komentar