Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013 - Hallo sahabat Soal Pelajaran, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Bahasa Sunda, Artikel K13, Artikel Kelas 8, Artikel PAT, Artikel Sem.2/Genap, Artikel SMP, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013

PAT Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013/K13 yang kami bagikan ini merupakan contoh soal yang dapat dimanfaatkan oleh siswa maupun guru mata pelajaran Bahasa Sunda atau guru kelas sebagai suatu contoh atau pandangan untuk membuat Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 8 Semester Genap. Seperti yang kita ketahui bahwa tugas seorang pendidik atau guru tidak hanya mengajar dan membuat Buku Kerja Guru, tetapi juga membuat soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) pada setiap akhir semester Genap untuk menguji atau mengukur pencapaian komptensi siswa.

Menurut buku Panduan Penilaian Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidik Revisi 2017, Penilaian Akhir Tahun atau yang dahulu sering disebut dengan Penilaian Akhir Semester 2/Genap (PAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester genap. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan Kompetensi Dasar (KD) pada semester genap saja.

Hasil penilaian akhir tahun, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk mengetahui ketuntasan belajar peserta didik. Hasil penilaian ini dapat dimanfaatkan untuk program remedial, pengayaan, dan pengisian rapor.

Untuk mengetahui ketercapaian Kompetensi Dasar/KD siswa, pendidik harus merumuskan sejumlah indikator sebagai acuan penilaian. Pendidik atau sekolah juga harus menentukan kriteria untuk memutuskan apakah seorang peserta didik sudah mencapai KKM atau belum.

Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar tetapi juga pada proses belajar. Peserta didik dilibatkan dalam proses penilaian terhadap dirinya sendiri dan penilaian antar teman sebagai sarana untuk berlatih melakukan penilaian. Di bawah ini diuraikan secara singkat berbagai pendekatan penilaian, prinsip penilaian, serta penilaian dalam Kurikulum 2013.

Kriteria Kenaikan Kelas

Kenaikan kelas peserta didik ditetapkan melalui rapat dewan guru dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah disepakati oleh seluruh warga satuan pendidikan, seperti minimal kehadiran, ketaatan pada tata tertib, dan peraturan lainnya yang berlaku di satuan pendidikan tersebut.
Peserta didik SMP dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat:
a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti.
b. Deskripsi sikap BAIK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
c. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal BAIK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
d. Tidak memiliki LEBIH DARI 2 (dua) mata pelajaran yang masingmasing nilai kompetensi pengetahuan dan/atau kompetensi keterampilan di bawah KKM atau belum tuntas.
e. Kriteria lain yang dipandang perlu oleh satuan pendidikan.

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013 yang kami bagikan ini dibuat menggunakan aplikasi pengolahan kata atau biasa kita sebut Microsoft Word sehingga bapak/ibu guru bisa dengan mudah mengedit/mengubah sesuai kebutuhan di sekolah masing-masing.

Berikut Soal PAT/PAS Semester 2/Genap Bahasa Sunda SMP Kelas 8 Kurikulum 2013 :

NASKAH SOAL PENILAIAN AKHIR TAHUN
TAHUN PELAJARAN 20../20..

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas / Semester : VIII/ Genap
Hari / Tanggal :
Waktu : 09.30 – 11.00 WIB

Langkung tipayun sumangga urang sami-sami nyanggakeun puji sinareng syukur ka Alloh
swt. Alhamdulillah dugi ka danget ieu mantenna masih ngalungsurkeun nikmatna ka urang.
Malih ku kersa mantenna pisan urang tiasa riung mungpulung paamprok jonghok patepang raray
dina raraga paturay tineung.

1. Paragraf di luhur ka asup kana…..biantara
a. Panutup
b. Salam panutup
c. Eusi
d. Bubuka

Rupina cekap sakieu waé pisanggem ti sim kuring, mugi-mugi tiasa ngawakilan kereteg haté
sadayana. Hapunten anu kasuhun, bilih aya cariosan anu kirang merenah.
2. Paragraf di luhur ka asup kana…..biantara
a. Panutup
b. Salam panutup
c. Eusi
d. Bubuka

3. Dina bagian panutup biantara biasana ngawengku ……
a. Sanduk-sanduk bisi salila cacarita aya kekecapan anu salah atawa teu merenah
b. Nepikeun salam pamuka atawa salam kawilujengan
c. Nepikeun panghormat ka hadirin anu anu ngaluuhan acara
d. Ngahaturkeun nuhun ka girang acara anu geus mere kasempetan ka dirina pikeun biantara

4. Eusi biantara dina acara paturay tineng kelas salapan nyaéta, iwal……
a. Ménta didu’akeun sangkan bisa neruskeun sakola ka nu leuwih luhur
b. Nembrakkeun rasa sedih pédah rék papisah.
c. Ngahaturnuhunkeun ka para bapak jeung ibu guru
d. Ménta bekel keur neruskeun sakola kanu lewih luhur

5. Salasaurang tokoh présidén Indonesia anu kasohor mahér dina biantara nyaéta…. 
a. Ir. Soekarno
b. Mahatir Muhamad
c. Ahmad Dinéjad
d. Ridwan Kamil

6. Cara nepikeun biantara tara maké naskah, tapi naon anu rék diomongkeun dirarancang heula
kalawan taliti. Biasana sok dijieun catetan-catetan mangrupa gurat badag atawa rangkay omongan
anu rék ditepikeun téa, disebut métodeu biantara…. 
a. Métodeu impromptu
b. Métodeu ngapalkeun
c. Métodeu naskah
d. Métodeu ékstémporan

Kampung Gedé Kasepuhan Ciptagelar

Perenahna di Kabupatén Sukabumi. Persisna mah di kampung Sukamulya, Désa
Sirnaresmi, Kacamatan Cisolok. Di ditu, di sisi laut Palabuan Ratu. Ti saprak kantor Pemda
Kabupatén Sukabumi pindah ka Palabuan Ratu, rada leuheung ka kota téh teu jauh teuing jiga
baheula basa Pemda Kabupaténna di Cisaat kénéh. Najan teu jauh ka kota sarta geus réa kagiridig
ku jalma nu ngadon ulin, masarakat Kampung Gedé Kasepuhan Ciptagelar mah, pageuh kénéh
nyekel tali paranti adat warisan parakaruhun. Boh wangunan imah boh hirup kumbuh sapopoéna,
masih mageuhan kabiasaan urang Sunda pituin, anu can kacampuran ku pangaruh modéren.
Di pakampungan Ciptagelar mah wangunan imahna ogé potongan imah panggung tina
bilik kénéh. Nu disebut imah panggung téh imah anu aya kolongan. Jangkung kolongna kira-kira
60 cm. Lamun rék unggah ka imah téh kudu nécé heula golodog, anu ditunda handapeun panto
hareup. Biasana tina batu tatapakan, anu wangun pasagi opat jeung badag. Kétah, wangunan mah
ogé handapna maké batu tatapakan, anu sarua jangkungna. Anggang ti batu ka batu téh paling tilu
méteran.
Wangun suhunan lolobana segi panjang jeung juré. Sok ditambahan émpér di bagian
hareup jeung bagian tukang. Hateupna tina daun tepus, eurih, atawa injuk. Moal matak bocor
najan hujan gedé ogé, da ditumpukna rékép pisan. Sedeng minangka lanténa, tina palupuh.
Babagian imah diwangun ku tengah imah paranti ngumpulna sakabéh anggota keluarga,
pangkéng atawa kamar paranti saré, padaringan atawa goah paragi neundeun béas, jeung dapur
paranti masak. Lian ti imah pangeusi lembur, di dinya ogé urang bisa manggihan bumi ageung,
leuit, jeung saung lisung. Kumaha waé di pakampungan Sunda baheula.
Anu disebut bumi ageung téh paranti ngariungna masarakat lamun aya pasualan anu kudu
dibadamikeun. Biasana dijejeran ku sesepuh lembur, anu disebutna Sesepuh Girang . Tah,
ngeunaan leuit, lamun dina basa Indonésia mah disebutna “lumbung” téa, paragi neundeun paré.
Wangunna jiga imah, ngan leuwih leutik. Sisina ditutupan ku bilik, hateupna ku injuk. Leuit téh
perenahna di sisi pakampungan. Unggal imah, pasti ngabogaan leuit. Jadi moal pacorok
pangaboga. Di deukeut wangunan leuit, diwangun saung lisung nyaéta saung paranti nutu
sakumna pangeusi lembur. Saung lisung mah ngan hiji, dipaké ku salelembur. Ku kituna,
mangpaat saung lisung téh lian ti paranti nutu, ogé tempat campur gaulna (sosialisasi) urang
lembur.

7. Di mana perenahna kampung Adat Ciptagelar téh?
a. Di Kampung Sukamulya, Désa Cisampih, Kacamatan Cigasong, Kabupatén Sukabumi.
b. Di Kampung Sukamulya, Désa Buniseuri, Kacamatan Cikubang, Kabupatén Sukabumi.
c. Di Kampung Sukamulya, Désa Sirnaresmi, Kacamatan Cisolok, Kabupatén Sukabumi.
d. Di Kampung Sukamulya, Désa Sinaresmi, Kacamatan Cisalak, Kabupatén Sukabumi.

8. Naha Kampung Ciptagelar disebut Kampung Adat?
a. Lantaran masih mageuhan tali paranti adat karuhun baheula.
b. Lantaran masih ngagunakeun imah bilik karuhun baheula.
c. Lantaran masih loba masarakatna anu teu boga HP.
d. Lantaran masarakatna tara ulin ka kota.

9. Kumaha potongan wangunan imah anu aya di Kampung Adat Ciptagelar ?
a. Imah gedong
b. Imah panggung
c. Imah batu
d. Imah kaca

10. Tina naon bahan-bahan material imah di Kampung Gedé Kasepuhan Ciptagelar téh?
a. Awi, kai, batu, jeung eurih/injuk/daun tepus.
b. Awi, kai, batu, jeung kenténg.
c. Batu, bata, kesik, awi, kai, keramik, jeung kenténg.
d. Beusi, batu, bata, kesik, keramik, jeung kenténg.

11. ................

Link download Soal Full :

  • Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 8 K.13 - Unduh
  • Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 8 K.13 - Unduh
  • Kisi-Kisi Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 8 K.13 - Unduh

Rekomendasi Kumpulan Soal dan Kunci Jawaban PAT SMP/MTs Kurikulum 2013 :

Baca juga
Demikianlah Artikel Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013

Sekianlah artikel Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Judul : Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013
link : Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013

1 Response to "Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013"