Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013 - Hallo sahabat Soal Pelajaran, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Bahasa Sunda, Artikel K13, Artikel Kelas 7, Artikel PAT, Artikel Sem.2/Genap, Artikel SMP, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013/K13 yang kami bagikan ini merupakan contoh soal yang dapat dimanfaatkan oleh siswa maupun guru mata pelajaran Bahasa Sunda atau guru kelas sebagai suatu contoh atau pandangan untuk membuat Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Semester Genap. Seperti yang kita ketahui bahwa tugas seorang pendidik atau guru tidak hanya mengajar dan membuat Buku Kerja Guru, tetapi juga membuat soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) pada setiap akhir semester Genap untuk menguji atau mengukur pencapaian komptensi siswa.

Menurut buku Panduan Penilaian Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidik Revisi 2017, Penilaian Akhir Tahun atau yang dahulu sering disebut dengan Penilaian Akhir Semester 2/Genap (PAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester genap. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan Kompetensi Dasar (KD) pada semester genap saja.

Hasil penilaian akhir tahun, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk mengetahui ketuntasan belajar peserta didik. Hasil penilaian ini dapat dimanfaatkan untuk program remedial, pengayaan, dan pengisian rapor.

Untuk mengetahui ketercapaian Kompetensi Dasar/KD siswa, pendidik harus merumuskan sejumlah indikator sebagai acuan penilaian. Pendidik atau sekolah juga harus menentukan kriteria untuk memutuskan apakah seorang peserta didik sudah mencapai KKM atau belum.

Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar tetapi juga pada proses belajar. Peserta didik dilibatkan dalam proses penilaian terhadap dirinya sendiri dan penilaian antar teman sebagai sarana untuk berlatih melakukan penilaian. Di bawah ini diuraikan secara singkat berbagai pendekatan penilaian, prinsip penilaian, serta penilaian dalam Kurikulum 2013.

Kriteria Kenaikan Kelas

Kenaikan kelas peserta didik ditetapkan melalui rapat dewan guru dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah disepakati oleh seluruh warga satuan pendidikan, seperti minimal kehadiran, ketaatan pada tata tertib, dan peraturan lainnya yang berlaku di satuan pendidikan tersebut.
Peserta didik SMP dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat:
a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti.
b. Deskripsi sikap BAIK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
c. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal BAIK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
d. Tidak memiliki LEBIH DARI 2 (dua) mata pelajaran yang masingmasing nilai kompetensi pengetahuan dan/atau kompetensi keterampilan di bawah KKM atau belum tuntas.
e. Kriteria lain yang dipandang perlu oleh satuan pendidikan.

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013 yang kami bagikan ini dibuat menggunakan aplikasi pengolahan kata atau biasa kita sebut Microsoft Word sehingga bapak/ibu guru bisa dengan mudah mengedit/mengubah sesuai kebutuhan di sekolah masing-masing.

Berikut Soal PAT/PAS Semester 2/Genap Bahasa Sunda SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 :

A. Berilah Tanda Silang Pada Jawaban Yang Kamu Anggap Paling Benar !

1. Wangun karangan di luhur kaasup kana…….
a. dongéng      c.carita pondok
b. drama        d.laporan

2. Kumaha watak abdi teh…….
a. babari ambek     c. kedul
b. daékan           d. taat agama

3. Kumaha kaayaan hate abdi nalika di ajak ka makam bapa…….
a. bungah   c. nalangsa
b. sedih    d. hanjakal

4. Dimana kajadiana carita di luhur……
a. di sawah     c. di sakola
b. di makam     d. di jalan

DI MAKAM BAPA
Énjing lebaran.Dinten ieu panungtungan abdi saum.Alhamdulilah saum téh tamat.Upami lebaran téh abdi
mah sok resep, seueur kajantenan nu ngan sataun sakali kapendakna.
Takbiran di masjid sareng réréncangan, ngadamel kuéh sareng bibi, ngadamel kupat sareng mamah,
dipangmésérkeun acuk lebaran, sapatu lebaran.Jaba upami pendak sareng wargi-wargi sok dipasihan artos
kanggo jajan.
Tapi diantara sakitu seueurna karesep dina waktos lebaran téh, aya nu pangdiantos-antosna, nyaéta ka
makam Bapa. Abdi mah sok resep wé.Abdi mah sok hoyong ngadongéng ka Bapa téh.Najan teu pendak
langsung.Abdi teu kantos émut kana raray-rarayna acan ka Bapa téh. Nuju abdi alit kénéh pisan, Bapa
ngantunkeun abdi sareng Mamah.
Upami teu aya potona mah, abdi téh jigana moal apal sakedik-kedik acan ka Bapa téh. Untug wé Mamah
rajin nyimpen poto nuju nikahna sareng Bapa. Ari ceuk abdi mah, kasep da Bapa téh.Hanjakal yuswana teu
panjang, namung untung aya lebaran.Waktos lebaran, abdi tos ngarep-ngarep diajak ka makam ku Mamah ti
barang gugah.
Basa ku Nini digugahkeun dipiwarang solat subuh, anu ka émut pangpayuna téh, asik…engké siang ka
makam Bapa.Tos bérés solat ‘Id, bérés sasalaman sareng anu aya di bumi, sareng nu nepangan Nini, ogé
tatanggi nu pendak di jalan, abdi diajak ka makam. Horéééé….!
Abdi dugi ka makam.Panon téh teu ka mamana heula, langsung manteng ka makam Bapa.Payuneun
makam Bapa, abdi cingogo gédéngeun Mamah. Waktos panangan Mamah ranggah ngado’a, abdi ogé
pipilueun .abdi teu terang naon nu ku Mamah diaos, ngan katingal lambeyna kunyam kunyem ah abdi mah
jongjon wé ngadongéng ka bapa téh. Éh ngawitan mah muhun ngado’a kétang muga-muga bapa lebet ka
Surga.

5. Amanah nu kapanggih dina cutatan carita di luhur nyaéta……
a. urang kudu papaséaan
b. urang kudu silih asih
c. urang kudu hormat tilawat ka kolot
d. urang kudu silih acuh.

6. Rék naon abdi jeung mamah aya di makam bapa…….
a. ngadoakeun bapa
b. ngadongéng
c. ngobrol
d.ngirim kuéh lebaran

7. Kecap reporter ngandung harti…….
a. wartawan
b. biantara
c. panumbu catur
d. panata acara

8. Kecap kulisik ngandung harti……
a. hudang           c. gugah
b. lilir tina sare  d. nangtung

9. Berebet budak téh lumpat. Kecap berebet kaasup kana kecap…….
a. kecap panganteur
b. kecap ngantét
c. kecap kaayaan
d. kecap rundayan

10. Teu kungsi lila, gék manéhna…..
a. nangtung     c. diuk
b. saré         d. lumpat

11. ............

Link download Soal Full :

  • Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 7 K.13 - Unduh
  • Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 7 K.13 - Unduh
  • Kisi-Kisi Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 7 K.13 - Unduh

Rekomendasi Kumpulan Soal dan Kunci Jawaban PAT SMP/MTs Kurikulum 2013 :

Baca juga
Demikianlah Artikel Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013

Sekianlah artikel Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Judul : Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013
link : Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013

0 Response to "Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013"

Posting Komentar