Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013 - Hallo sahabat Soal Pelajaran, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Bahasa Sunda, Artikel K13, Artikel Kelas 7, Artikel PAT, Artikel Sem.2/Genap, Artikel SMP, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 7

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013/K13 yang kami bagikan ini merupakan contoh soal yang dapat dimanfaatkan oleh siswa maupun guru mata pelajaran Bahasa Sunda atau guru kelas sebagai suatu contoh atau pandangan untuk membuat Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Semester Genap. Seperti yang kita ketahui bahwa tugas seorang pendidik atau guru tidak hanya mengajar dan membuat Buku Kerja Guru, tetapi juga membuat soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) pada setiap akhir semester Genap untuk menguji atau mengukur pencapaian komptensi siswa.

Menurut buku Panduan Penilaian Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidik Revisi 2017, Penilaian Akhir Tahun atau yang dahulu sering disebut dengan Penilaian Akhir Semester 2/Genap (PAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester genap. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan Kompetensi Dasar (KD) pada semester genap saja.

Hasil penilaian akhir tahun, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk mengetahui ketuntasan belajar peserta didik. Hasil penilaian ini dapat dimanfaatkan untuk program remedial, pengayaan, dan pengisian rapor.

Untuk mengetahui ketercapaian Kompetensi Dasar/KD siswa, pendidik harus merumuskan sejumlah indikator sebagai acuan penilaian. Pendidik atau sekolah juga harus menentukan kriteria untuk memutuskan apakah seorang peserta didik sudah mencapai KKM atau belum.

Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar tetapi juga pada proses belajar. Peserta didik dilibatkan dalam proses penilaian terhadap dirinya sendiri dan penilaian antar teman sebagai sarana untuk berlatih melakukan penilaian. Di bawah ini diuraikan secara singkat berbagai pendekatan penilaian, prinsip penilaian, serta penilaian dalam Kurikulum 2013.

Kriteria Kenaikan Kelas

Kenaikan kelas peserta didik ditetapkan melalui rapat dewan guru dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah disepakati oleh seluruh warga satuan pendidikan, seperti minimal kehadiran, ketaatan pada tata tertib, dan peraturan lainnya yang berlaku di satuan pendidikan tersebut.
Peserta didik SMP dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat:
a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti.
b. Deskripsi sikap BAIK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
c. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal BAIK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
d. Tidak memiliki LEBIH DARI 2 (dua) mata pelajaran yang masingmasing nilai kompetensi pengetahuan dan/atau kompetensi keterampilan di bawah KKM atau belum tuntas.
e. Kriteria lain yang dipandang perlu oleh satuan pendidikan.

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013 yang kami bagikan ini dibuat menggunakan aplikasi pengolahan kata atau biasa kita sebut Microsoft Word sehingga bapak/ibu guru bisa dengan mudah mengedit/mengubah sesuai kebutuhan di sekolah masing-masing.

Berikut Soal PAT/PAS Semester 2/Genap Bahasa Sunda SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 :

Baca sempalan dongéng ieu di handap!
Anéhna, teu lila tit as nginum cai dina batok anu taya lian cai kahampangan raja, Wayungyang
langsung kakandungan. Malah teu lila ti harita Wayungyang téh ngalahirkeun. Anakna awéwé.
Ku saliwatan katénjo, pigeuliseun éta budak téh. Bubuhan anak raja. Éta orok téh tuluy dirorok
ku wayungyang tur dibéré ngaran dayang Sumbi.

1. Saha nu ngarorok Dayang Sumbi téh?
a. Jin
b. Siluman
c. Wayungyang
d. Si Tumang

Monyét Jeung Kuya Balap Melak Cau.
Hiji Poé, Sakadang Kuya keur moyan di sisi wahangan. Sabot kitu, torojol sobatna, Sakadang
Monyét nyampeurkeun bari ngomong.“Éh, Sakadang Kuya, urang balap melak cau yu!, urang
bareng melak binihna, nu pangheulana buahan éta nu meunang.” Sakadang Kuya ngawalon, “Na
aya kitu binihna?” “Aya, nu kuringmah binihna gé jantung cau, ngarah babari jadi buahna.”
Ceuk Sakadang Monyét.
Ngadéngé Sakadang Monyét nyarita kitu, Sakadang Kuya mikir, tapi teu loba nyarita. Sanggeus
asak badami, bral duanana muru ka kebon. Sakadang Monyét tuluy melakkeun jantung cau. Ari
anu dipelak ku sakadang kuya mah tangkal cau anakna.
Sanggeus sababaraha waktu lilana, Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyét arindit ka kebon rék
néang pepelakanana. Kasampak tangkal cau anu dipelak ku Sakadang Kuya geus gedé, malah
geus aya jantungna, tangtu sakeudeung deui bisa kaala buahna. Ari jantung cau nu dipelak ku
Sakadang Monyét mah boro-boro jadi tangkal. Waktu Sakadang Monyét ngoréhan taneuh lebah
pepelakan manéhna, kasampak jantung cau téh geus buruk.

2. Saha sobat sakadang kuya téh?
a. Monyet
b. Maung
c. Peucang
d. Ajag

3. Naon anu dipelak ku sakadang Monyét?
a. Jantung cau
b. Tangkal cau anakna
c. Cauna
d. Siki cau

4. Di mana kuya jeung monyét melak cauna?
a. Sawah
b. Walungan
c. Wahangan
d. Kebon

5. Cau saha anu pangheulana buahan téh?
a. Monyet
b. Kuya
c. Dua-duana
d. Teu aya nu buahan

6. Lalakon sakadang Kuya jeung sakadang Monyét dina dongéng di luhur kaasup kana unsur intrinsik, nyaéta…. 
a. Jejer
b. Latar
c. Palaku
d. Galur

7. Runtuyan kajadian dina carita anu ngawangun hiji lalakon nepi ka ngaleunjeur disebut unsur….. 
a. Jejer
b. Latar
c. Palaku
d. Galur

8. Idé, gagasan, atawa poko pikiran anu ngajiwaan carita disebut …. 
a. Jejer
b. Latar
c. Palaku
d. Galur

9. Carita rékaan anu dikarang dina wangun basa lancaran kalawan sumebarna sacara lisan téh
disebutna… 
a. Carpon
b. Novél
c. Sajak
d. Dongéng

10. Salah sahiji ciri karangan dongéng téh nyaéta ….
a. Palakuna jin jeung siluman
b. Témana ngeunaan kahirupan raja
c. Loba ditulis dina buku atawa majalah
d. Dina eusi caritana loba nu pamohalan

11. .................

Link download Soal Full :

  • Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 7 K.13 - Unduh
  • Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 7 K.13 - Unduh
  • Kisi-Kisi Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 7 K.13 - Unduh

Rekomendasi Kumpulan Soal dan Kunci Jawaban PAT SMP/MTs Kurikulum 2013 :

Baca juga
Demikianlah Artikel Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013

Sekianlah artikel Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Judul : Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013
link : Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013

0 Response to "Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013"

Posting Komentar